ارائه مدل برنامه یاضی خطی برای زنجیره‌ی تأمین تهاتری دولتی در لینگو

عنوان پروژه : پروژه آماده لینگو
نرم افزار مورد استفاده : لینگو (LINGO)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 6554
فرمت فایل : lg4
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول8