برنامه محاسبه میانگین – انحراف معیار-چولگی یک سری داده در فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 24607 - 5
فرمت فایل : f90
خرید0
دیدگاه0

تومان 39,000

بازدیدهای محصول46