جابجایی نفوذ برای محاسبه توزیع دما در جریان دو بعدی دائم در فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 29905
فرمت فایل : f90
خرید0
دیدگاه0

تومان 79,000

بازدیدهای محصول51