بررسی موقعیت یک پرتابه با در نظر گرفتن اثر هوا در فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 40486
فرمت فایل : f95
خرید0
دیدگاه0

تومان 200,000

بازدیدهای محصول25