طراحی و اجرای دو سوال عملکردی توسط نرم افزار packet tracer

عنوان پروژه : پروژه آماده پکت تریسر
نرم افزار مورد استفاده : پکت تریسر (Cisco Packet Tracer)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 28781
فرمت فایل : pkt
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول28