طراحی یک پردازنده با استفاده ا ز ALU در مدلسیم

عنوان پروژه : پروژه آماده مدل سیم
نرم افزار مورد استفاده : مدل سیم(Modelsim)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 55262
فرمت فایل : ms14 و wlf و vhd و v
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول80