معادله دیفرانسیل مقدار مرزی حاکم بر انتقال حرارت درون یک پره

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 15621
فرمت فایل :
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول67