نوشتن یک مدل برنامه ریزی خطی در نرم افزار لینگو و استخراج جواب

عنوان پروژه : پروژه آماده لینگو
نرم افزار مورد استفاده : لینگو (LINGO)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 5844
فرمت فایل : lg4
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول7