پروژه آماده آتشسوزی جنگل با نرم افزار وکا

عنوان پروژه : آتشسوزی جنگل با وکا
نرم افزار مورد استفاده : وکا (WEKA)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 49989
فرمت فایل : arff
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول84