پروژه زیگ بی و لوراوان در نرم افزار پکت تریسر

عنوان پروژه : پروژه آماده پکت تریسر
نرم افزار مورد استفاده : پکت تریسر (Cisco Packet Tracer)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 9788
فرمت فایل : pkt
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول14