پروژه کتابخانه قطعه FTDI مربوط به برد آردوینو نانو در آلتیوم دیزاینر

عنوان پروژه : پروژه آماده آلتیوم دیزاینر
نرم افزار مورد استفاده : آلتیوم دیزاینر
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 30183
فرمت فایل : PcbDoc و .PrjPcb و SchDoc و IntLib
خرید1
دیدگاه0

تومان 30,000

بازدیدهای محصول173