تحلیل عددی مسئله انتقال حرارات ناپایا در سه قطعه با فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 29226
فرمت فایل : f90
خرید0
دیدگاه0

تومان 79,000

بازدیدهای محصول43